شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Monday, 27 May , 2024
امروز : دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳
شناسه خبر : 434
  پرینتخانه » سیاسی, فرهنگی, ویژه تاریخ انتشار : 24 دی 1399 - 12:20 | 109 بازدید | ارسال توسط :

هدف مقدس و ابزار نامقدس

قرآن کریم آحاد بشر را به ضرورت مراعات اخلاق و لزوم تهذیب نفس، دعوت کرده و خصوصا در حق آنان که متولی امور مردم  می شوند، اکیدا دستور داده است که در سیاست، یعنی به عهده گرفتن امور جامعه و حاکمیت یافتن بر  شؤونات مردم، باید حتما متصف به صفات خداوندی و «خلیفه اللهی» باشند. […]

هدف مقدس و ابزار نامقدس

قرآن کریم آحاد بشر را به ضرورت مراعات اخلاق و لزوم تهذیب نفس، دعوت کرده و خصوصا در حق آنان که متولی امور مردم  می شوند، اکیدا دستور داده است که در سیاست، یعنی به عهده گرفتن امور جامعه و حاکمیت یافتن بر  شؤونات مردم، باید حتما متصف به صفات خداوندی و «خلیفه اللهی» باشند.

امیرالمؤمنین، در مقام خلافت بر مسلمین به بهانۀ اینکه حکومت اسلامی است، و کیان آن در خطر می باشد و معاندانی مثل معاویه و امثال او در کمین نشسته اند و دشمن خارجی مترصد است، هرگز حاضر نشد کوچک ترین حقی را از مخالفان خود ضایع سازد.

بنابرایــن از دیــدگاه امیرالمؤمنیــن دســت یافتــن  بــه یــک هــدف مقــدس، مثــلا تشــکیل حکومــت عــدل اســلامی، توجیه گــر اســتفاده از هــر ابــزاری نیســت و نمی تــوان حتــی نازل تریــن اصــول اخلاقــی را نادیــده گرفــت

امیرالمؤمنیــن وقتــی مالــک اشــتر را بــه فرمانــداری مصــر فرســتاد، در نامه یــی خطــاب بــه اهــل آن دیــار، پیرامــون فرمانــدار جدیــد خــود می نویســد: «در آنچــه کــه مطابــق حــق اســت از او شــنوایی داشــته باشــید و امــر او را اطاعــت کنیــد. مــن علی رغــم نیــازی کــه بــه او داشــتم، شــما را بــر خــود ترجیــح دادم و او را بــرای نصیحــت و خیرخواهــی شــما فرســتادم زیــرا او ناصــح امیــن و خیرخــواه قویــم اســت.» (نامــۀ ۳۸)

ایشــان در پایان خطبۀ ۳۵ می گویند: «ای مــردم! مــرا برگــردن شــما حقــی اســت و شــما را برگــردن مــن حقــی. امــا حقــی کــه شــما بــر مــن داریــد و اداء آن بــر مــن واجــب اســت، اول نصیحــت و خیرخواهــی بــرای شــما اســت، ســپس افــزون ســاختن دارایــی و ثــروت شــما، و تعلیــم و آموختنتــان، تــا نــادان نباشــید و ادب کردنتــان، تــا بدانیــد. و امــا حقــی کــه مــن برگــردن شــما دارم ایــن اســت کــه بــه بیعــت خــود وفــادار باشــید، و از نصیحــت و خیرخواهــی بــرای مــن در پیــدا و پنهــان بــاز نایســتید، و وقتــی فراخــوان دهــم پذیــرا شــوید، و هــرگاه فرمــان دهــم اطاعــت کنیــد.

هــر آنچــه در ایــن خصــوص از متــون اصیــل دینــی فهــم می گــردد، غیــر از آن چیــزی اســت کــه امــروز در میــان مســلمان ها، بــه عنــوان اخــلاق در سیاستشــان ســاری اســت و شــاید بــه همیــن جهــت هــم، بــرای راحــت کــردن خــود، عمــل سیاســی را خــارج از مقولــۀ اخــلاق و بیــرون از چارچــوب اصــول مســلم آن تلقــی کــرده و گفته انــد: «سیاســت پــدر و مــادر نــدارد» و حــال آنکــه سیاســت اســت کــه بایــد حتمــا پــدر و مــادر داشــته باشــد! ، سرشــت پــاک هــر انســان، مضافــا بــر اخــلاق عملــی، پــدر و مــادر سیاســت اســت. هیــچ عمــل غیراخلاقــی، در آموزه هــای دینــی مــا، حتــی بــرای وصــول بــه عالی تریــن مقامــات کمالــی فــرد یــا جامعــه، پذیرفتــه نیســت و خــود ناقــض غــرض و نافــی هــدف و مضــل طریــق و تحریــف مقصــد اســت.

نویسنده : سید علی اصغر غروی | منبع خبر : نشریه چراغ روشن شماره اول
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.